Geometry-aware Single-image Full-body Human Relighting

Published in ECCV 2022, 2022

Recommended citation: **Chaonan Ji**, Tao Yu, Kaiwen Guo, Jingxin Liu, Yebin Liu ,Tsinghua University. ECCV 2022.

Download paper here

Project