Animatable Avatar Conditioned Monocular Human Volumetric Capture

Published in ECCV 2022, 2022

Recommended citation: Zhe Li, Zerong Zheng, Hongwen Zhang, **Chaonan Ji**, Yebin Liu ,Tsinghua University. ECCV 2022.

Download paper here

Project