VERTEX: VEhicle Reconstruction and TEXture Estimation From a Single Image Using Deep Implicit Semantic Template Mapping

Published in Arxiv 2020, 2020

Recommended citation: Xiaochen Zhao, Zerong Zheng, **Chaonan Ji**, Zhenyi Liu, Siyou Lin, Tao Yu, Jinli Suo, Yebin Liu ,Tsinghua University. Arxiv 2020. http://www.liuyebin.com/vertex/vertex.html

Download paper here